Brīvprātīgais darbs ir laika, zināšanu un prasmju ziedošana sabiedrības labā, par to nesaņemot atalgojumu. Brīvprātīgo darbu var veikt nevalstiskajās organizācijās, vides talkās un citās sabiedrībai svarīgās jomās.

Filantropija (no grieķu valodas – cilvēkmīlestība) ir indivīda vai juridiskas personas mērķtiecīga un plānota līdzekļu vai citu resursu ziedošana kādiem sabiedriska labuma mērķiem, visbiežāk organizācijām, nesagaidot par to nekādu atlīdzību. Filantropija atbalsta plašu sabiedrības vajadzību spektru, piemēram, sociālās vajadzības, izglītību, veselības aizsardzību, kultūru, pētniecību, stipendiju programmas u.c. Labdarība tiek sniegta spontāni, bez īpašas plānošanas, aiz līdzjūtības kādam, kam tā ir vajadzīga krīzes situācijā.

Kopienu filantropija, tāpat kā filantropija, ir naudas, laika, prasmju vai citu resursu ziedošana sabiedriska labuma mērķiem, taču definēta konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā – kopienā un veicina konkrētās kopienas dzīves uzlabošanu un ilgtermiņa attīstību.

Kopienu filantropijas veidi:

 • neformāla – spontāni un bez plānošanas vai atbalsts krīzes situācijās;
 • formāla – plānots un mērķtiecīgs atbalsts, izmantojot formālas organizācijas, kopienu fondus, kā līdzekli filantropisku mērķu sasniegšanai.

Iedzīvotāju foruma mērķis ir iedibināt iedzīvotāju un citu apkaimes pārstāvju līdzdalības tradīcijas vietējās attīstības plānošanā un īstenošanā, attīstot sadarbības mehānismu starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem – pašvaldību, NVO un uzņēmējiem. Iedzīvotāju forumā, dažādām sabiedrības grupām klātesot, nosaka vietējās kopienas attīstībai svarīgākās prioritātes un izveido darba grupas to realizēšanai. Foruma gala ziņojumā tiek apkopoti forumā paustie viedokļi. Pārstāvji no visām vietējās sabiedrības grupām tiek iesaistīti foruma rīkošanā, norisē, kā arī nodrošina forumā noteikto prioritāšu īstenošanu. Visas foruma aktivitātes tiek īstenotas brīvprātīgi, balstoties uz pašu iedzīvotāju interesi un iniciatīvu. Latvijas kopienu fondu un citu organizāciju pieredze apkopota metodiskā materiālā – grāmatā “No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai”.

Neaizskaramais kapitāls – tā veidošana kopienas fondā nozīmē to, ka fonds līdztekus līdzekļiem, kas nepieciešami vietējās sabiedrības iniciatīvu atbalstam, piesaista līdzekļus, kurus investē finansu tirgū, lai tālākā nākotnē no gūtās peļņas finansētu projektus un uzturētu fonda administratīvo darbību. Kapitāla ieguldīšanu nosaka fonda izstrādāta investīciju stratēģija.

NVO ir saīsinājums no jēdziena “nevalstiskās organizācijas”. Parasti ar nevalstiskajām organizācijām tiek saprastas tās organizācijas, kas darbojas pēc brīvprātības un peļņas negūšanas principa. Latvijā tās ir biedrības un nodibinājumi, interešu grupas.

 • Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kura nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura.
 • Nodibinājums ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteikta mērķa sasniegšanai, un kam nav peļņas gūšanas rakstura.

Kopienas fonds ir neatkarīga labdarības organizācija, kas darbojas noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā – pilsētā vai novadā, piesaistot līdzekļus no vietējiem ziedotājiem un piešķirot tos vietējām nevalstiskām organizācijām vai neformālām sabiedrības grupām, lai īstenotu sabiedriskā labuma mērķus, kas veicina vietējo attīstību un dzīves kvalitāti konkrētajā teritorijā. Kopienas fonda līdzekļus veido daudzu, dažādu vietējo cilvēku un uzņēmumu ziedojumi dažādiem sabiedriska labuma mērķiem, kā arī pašvaldības vai citu fondu finansējums.

Kopiena ir visas vecuma, etniskās, reliģiskās, sociālās iedzīvotāju grupas, kas apdzīvo/ apvieno noteiktu ģeogrāfisku teritoriju – reģionu, novadu, pilsētu vai pagastu.

Korporatīvā sociālā atbildība ir laba biznesa prakse, kas demonstrē uzņēmuma vērtības un principus un parāda, ka uzņēmums brīvprātīgi ir iekļāvis sociālās, vides un cilvēktiesību vērtības savā ikdienas darbībā un attiecībās ar uzņēmumā iesaistītajām pusēm – darbiniekiem, klientiem, partneriem, vietējo sabiedrību un citiem. Sociālā atbildība ietver arī ieguldījumu vietējās sabiedrības attīstībā, kas atspoguļojas arī uzņēmuma korporatīvās filantropijas stratēģijā.

Mecenātisms ir mākslas, zinātnes, sporta, dažādu kultūras pasākumu finansiāla un materiāla atbalstīšana.

Nodokļa atlaides privātpersonām – saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas ziedojumu summas, taču šīs summas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma lieluma.

Nodokļa atlaides uzņēmumiem – saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, ziedojot budžeta iestādēm un Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Projektu konkurss ir efektīvs mehānisms labāko iesniegto projektu atlasei, jo konkurss kā līdzekļu piešķiršanas forma dod vienādas iespējas uz pieejamo finansējumu pretendēt visiem ieinteresētajiem un piešķiramo līdzekļu kritērijiem atbilstošajiem pretendentiem. Projektu konkurss ir galvenā kopienas fondu līdzekļu piešķiršanas metode sabiedrības vajadzībām. Projektu konkursa īstenošanai fonds izstrādā projektu konkursa nolikumu.

Sabiedriska labuma darbība ir darbība, kuru veic nolūkā uzlabot sabiedrības vai tās atsevišķu indivīdu vai grupu garīgo un fizisko labklājību. Tā ir darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz:

 • labdarību;
 • cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību;
 • pilsoniskas sabiedrības attīstību;
 • izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un veselības profilaksi;
 • sporta atbalstīšanu;
 • vides aizsardzību;
 • palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās;
 • sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.

Sabiedriska labuma organizācija ir bezpeļņas organizācija – biedrība vai nodibinājums, kuras galvenie uzdevumi ir visai sabiedrībai svarīgu mērķu sasniegšana, nodrošinot sabiedriska labuma pakalpojumus, darbības, kas aptver ne tikai pašas organizācijas biedrus un viņu intereses.

Sponsorēšana ir savstarpēji izdevīgs darījums starp organizāciju, kas saņem līdzekļus, un uzņēmumu, kas sniedz atbalstu konkrētai organizācijai no mārketinga vai reklāmas izdevumu budžeta. Sponsorēšanas rezultātā uzņēmums iegūst reklāmu. Sponsorēšanas gadījumā uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides nav paredzētas.

Sociālais kapitāls – cilvēku, dažādu sabiedrības grupu vai organizāciju savstarpējas sadarbības un mijiedarbības rezultātā radusies pievienotā vērtība, kas veicina kopīgu vērtību veidošanos, attīsta sadarbības kultūru, uzticamību un koordināciju visos sabiedrības līmeņos, tādējādi veicinot dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Testamentārais ziedojums ir privātpersonas testamentā iekļauts ziedojums kādam konkrētam labdarīgam mērķim vai organizācijai.

Ziedojums ir manta vai finansiālie līdzekļi, kurus persona bez atlīdzības, pamatojoties uz līgumu, nodod sabiedriskā labuma organizācijai statūtos noteikto mērķu sasniegšanai bez pret pienākuma veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs. Ziedotājiem – uzņēmumiem un privātpersonām – ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.